2020
PRORAČUN GRADA SISKA
2020
PRORAČUN GRADA SISKA
Pregled odabranih Proračuna
0
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE
0
UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI
0
REDOVNA DJELATNOST
0
FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI
10.000 Kn
Službena putovanja
Troškovi prijevoza službenika i namještenika za sudjelovanje na stručnim seminarima, savjetovanjima, radionicama i sl.
30.000 Kn
Stručno usavršavanje zaposlenika
Troškovi kotizacija za sudjelovanje službenika na stručnim seminarima, savjetovanjima, radionicama i sl.
5.000 Kn
Ostale naknade troškova zaposlenima
Dnevnice službenicima
200.000 Kn
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Troškovi papira i drugih uredskih potrepština, te higijenske potrepštine
57.000 Kn
Motorni benzin i dizel gorivo
1.000 Kn
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Troškovi za sitnije tekuće održavanje službenih prostorija Grada Siska
20.000 Kn
Sitni inventar
1.000 Kn
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Odjeća i obuća za namještenike
1.700.000 Kn
Energija
Plaćanje računa za režijske troškove (električna energija i troškovi grijanja)
60.000 Kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
430.000 Kn
Pričuva
Plaćanje pričuve upraviteljima zgrada za stanove u vlasništvu Grada Siska kada ju nisu dužni plaćati najmoprimci
10.000 Kn
Zdravstvene usluge
Zdravstveni pregledi za prijam službenika i namještenika
700.000 Kn
Ostale usluge
Troškovi zaštitarske službe, čišćenja uredskih prostorija i grafičke usluge
2.000.000 Kn
Komunalne usluge
Plaćanje računa za vodu, odvoz komunalnog otpada za objekte u vlasništvu Grada te slivna vodna naknada Hrvatskim vodama
600.000 Kn
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Plaćanje računa fiksne i mobilne telefonije, interneta, poštanskih usluga
125.000 Kn
Tekuće i investicijsko održavanje
Troškovi održavanja javnog wc-a, postrojenja i oprema u objektima gradske uprave
580.000 Kn
Usluge informiranja
Zakup medijskog prostora na TV-u, radiju, portalima i tiskovinama
323.000 Kn
Najamnine
Plaćanje najamnina Gradskoj tržnici Sisak, Sisak Stanu i najma fotokopirnih aparata
650.000 Kn
Intelektualne i osobne usluge
Plaćanje usluga: sudskih vještaka građevinske struke za izradu procjena, izrada projekata za postupake legalizacije, geodetskih elaborata i zastupanja od strane odvjetnika te njihove pravne savjete
500.000 Kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalnih programa
Održavanje softerskog paketa koje koriste gradska uprava i ustanove. Windows, Libusoft, DocumentIT...
50.000 Kn
Premije osiguranja
Osiguranje službene imovine i odgovornost prema trećim osobama
20.000 Kn
Premije osiguranja prijevoznih sredstava
50.000 Kn
Članarine
60.000 Kn
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(hrt pristojba, čišćenje praznih stanova, isplata dugova po rješenjima, vijenci, cvijeće)
20.000 Kn
Naknade za legalizaciju
Plaćanje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata u vlasništvu Grada Siska
490.000 Kn
RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA
490.000 Kn
Za pristojbe i naknade te isplatu eventualnih troškova sudskih postupaka i naknada u parnicama koje vodi Grad
400.000 Kn
PROMETNA JEDINICA MLADEŽI
400.000 Kn
Prometna jedinica mladeži
Naknade za pripadnike jedinice prometne mladeži
770.000 Kn
PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA
770.000 Kn
Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
Obilježavanje prigodnih datuma i manifestacija
OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
225.000 Kn
Računala i računalna oprema, ulaganja u računalne programe, uredska oprema
Kupnja uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme te ulaganje u računalne programe
UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA
50.000 Kn
Brod je dan na korištenje, čuvanje i gospodarenje JU park prirode Lonjsko Polje no Grad kao vlasnik snosi troškove redovnog održavanja, pregleda i registraciju broda
NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE
50.000 Kn
Kupnja nekretnine
ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA
2.710.000 Kn
Ulaganja u stanove i ostale objekte u vlasništvu Grada Siska
KUPNJA ZEMLJIŠTA
100.000 Kn
Naknade za zemljište u postucima izvlaštenja
KUPNJA ZGRADE NA TRGU LJ. POSAVSKOG 1
9.000.000 Kn
Kupnja nekretnine za potrebe smještaja Gradske knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac u Sisku
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
190.000 Kn
Usluge objave službenih akata,oglasa i natječaja
Usluga tiskanja Službenog glasnika Grada Siska te objava oglsa i natječaja u Narodnim novinama i medijima
2.000 Kn
Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela
500.000 Kn
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta
Naknade vijećnicima Gradskog vijeća Grada Siska te članovima povjerenstava i drugih radnih skupina za njihov rad
50.000 Kn
Reprezentacija
10.000 Kn
Pokloni
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
129.500 Kn
Tekuće donacije političkim strankama - naknada političkim strankama koje imaju izabrane vijećnike u Gradskom vijeću suklado odredbama zakona
MEĐUNARODNA SURADNJA
15.000 Kn
FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE
10.000 Kn
Materijal za tekuće održavanje domova
Troškovi sitnog održavanja za potrebe domova mjesnih odbora i gradskih četvrti
150.000 Kn
Ulaganje u domove mjesnih odbora - po planu
Održavanje društvenih domova, građevinsko, elektroinstalerski, vodovodni i interventni radovi
10.000 Kn
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(troškovi održavanja domova koji se ne knjiže pod materijal niti pod ulaganja)
30.000 Kn
Obilježavanje prigodnih datuma
Reprezentacijski troškovi za prostore u mjesnim odborima i gradskim četvrtima
20.000 Kn
Oprema
Kupnja stolova, stolica i klupa za mjesne odbore i gradske četvrti
FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA
276.000 Kn
Programi i administrativni troškovi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te naknade za njihov rad
SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU
80.000 Kn
SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
30.000 Kn
NAZIV
Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja
ELEMENTARNE NEPOGODE
50.000 Kn
Prevencija od elementarnih nepogoda
50.000 Kn
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
Financijska sredstva za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda
OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE
50.000 Kn
Troškovi za opremu civilne zaštite
JAVNI RADOVI
JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA
300.000 Kn
NAZIV
(poslovi preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Grada Siska)
0
VATROGASTVO
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ
752.888 Kn
Financiranje redovne djelatnosti VZ
1.500.000 Kn
Izgradnja vatrogasnog doma DVD Topolovac
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
607.155 Kn
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD
839.450 Kn
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA
5.387.088 Kn
RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD
1.721.250 Kn
RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA
1.625.500 Kn
OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP
0
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
0
REDOVNA DJELATNOST
0
UPRAVLJANJE FINANCIJAMA
0
RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA
13.920.971 Kn
Ostalo
MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
90.000 Kn
Intelektualne i osobne usluge
700.000 Kn
Naknada Poreznoj upravi
100.000 Kn
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
30.000 Kn
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo
(kamate po vođenju računa, kamate za kašnjenje s plaćanjima)
139.000 Kn
Ostalo
(službena putovanja, Božićnice, Uskrnice, ostale naknade troškova zaposlenima)
600.000 Kn
PRORAČUNSKA ZALIHA
600.000 Kn
Proračunska zaliha
OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
4.400.000 Kn
GRADSKA BLAGAJNA
FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA
180.000 Kn
OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE
5.000 Kn
(nabava opreme za Gradsku blagajnu)
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
ITU MEHANIZAM
220.000 Kn
Strategija razvoja urbanog područja
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
50
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
REDOVNA DJELATNOST
FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI
20.000 Kn
Službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima
50.000 Kn
Tekuća pomoć Općini Sunja
OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA
2.900.000 Kn
Kada se temeljem odluke Gradskog vijeća pojedine kategorije stanovnika oslobađaju plaćanja obveze Grad mora sredstva u istom iznosu nadoknaditi iz drugih izvora.
185.000 Kn
PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO
235.000 Kn
Ostalo
10.000 Kn
SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU
30.000 Kn
Ostalo
SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA
6.000.000 Kn
Temeljem Ugovora o javnom lokalnom linijskom prijevozu
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ODRŽAVANJE CESTA
800.000 Kn
Održavanje nerazv.neasfaltiranih prometnica - šljunčanje
Šljunčane svih nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta.
3.500.000 Kn
Pojačano održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta
Asfaltiranje i uređenje postojećih prometnica prema listi prioriteta i krpanje udarnih rupa
800.000 Kn
Održavanje nerazv. asfaltiranih prometnica - krpanje
1.500.000 Kn
Održavanje narazvrstanih asfaltiranih cesta
300.000 Kn
Održavanje cestovnih objekata (dokumentacija,pregledi)
2.000.000 Kn
ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE
1.000.000 Kn
Ostalo
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (Ugovor s Komunalcem)
900.000 Kn
Održavanje javne rasvjete
1.600.000 Kn
Održavanje javnih prometnih površina
5.500.000 Kn
Uređenje i održavanje javnih zelenih površina
4.000.000 Kn
Održavanje čistoće javnih površina
1.000.000 Kn
Održavanje javnih građevina i urbane opreme
JAVNA RASVJETA
5.650.000 Kn
Podmirivanje troškova javne rasvjete i usluge poboljšanja javne rasvjete
ODRŽAVANJE GROBLJA
2.200.000 Kn
Ugovor s Gradskim grobljima za hortikulturno održavanje groblja
KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA
1.000.000 Kn
Provođenje komun. djelatnosti od lokalnog značenja
Obuhvaća provođenje DDD mjera, uklanjanje nusproizvoda sa javnih površina, stručni nadzor javno zdravstvo
100.000 Kn
Komunalne usluge - voda za fontane, potrošnja plina
GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.850.000 Kn
Izgradnja prilazne ceste CRS - Zvonimirova
12.700.000 Kn
CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIVNI INKUBATOR
640.000 Kn
IZGRADNJA MULTIFUNKCIONALNOG IGRALIŠTA U HRASTELNICI
1.250.000 Kn
UREĐENJE PARKIRLIŠNIH POVRŠINA NA TRGU HRVATSKIH BRANITELJA
3.500.000 Kn
UREĐENJE ŠETALIŠTA VLADIMIRA NAZORA
980.800 Kn
UREĐENJE NOGOSTUPA RIMSKA ULICA
300.000 Kn
PROJEKTI ZA UREĐENJE PERIVOJA VIKTOROVAC
120.000 Kn
IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU MOSTA U NASELJU PALANJEK
5.391.909 Kn
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SISAK NOVI
Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta
200.000 Kn
SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA
1.100.000 Kn
ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTTRUKTURU ZA GOSPODARENJE OTPADOM
580.000 Kn
Interventni radovi na javnim površinama na podr. Grada
Obuhvaća manje zahvate koje je nužno provesti tijekom godine na javnim prometnim površinama (pješačke staze, prijelazi za invalide, stepeništa)
500.000 Kn
Projekti izgr.i rekonstr. uređaja za odvodnju oborinskih voda
100.000 Kn
PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE UREĐAJA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA
150.000 Kn
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vl. Grada
KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
MALE KOMUNALNE AKCIJE
1.000.000 Kn
NAZIV
Uređenje gradskih četvrti Grada Siska
340.000 Kn
OSTALA ODRŽAVANJA
340.000 Kn
NAZIV
Prijevoz pokojnika,Provedba mjera za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada,Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja,Usluge uklanjanja građevina i uređenja parcela
ENERGETSKA UČINKOVITOST
ENERGETSKA UČINKOVITOST
500.000 Kn
Projektna dokumentacija za projekte energetske učinkovitost
RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM
UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE
400.000 Kn
Troškovi organiziranja skloništa za životinje
87.000 Kn
Članarine
Članarine za LAG-lokalna akcijska grupa za izradu lokalnih razvojnih strategija
30.000 Kn
Subvencioniranje kastracije pasa i mačaka
350.000 Kn
Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede i šumarstva
Javni poziv za dodjelu potpore
RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA
620.000 Kn
NAZIV
RAZVOJ GOSPODARSTVA
SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE
100.000 Kn
Sufinanciranje kredita poduzetnika dodijeljenih ranijih godina prema raznim programima
PODUZETNIČKI INKUBATOR
250.000 Kn
Sufinanciranje režijskih troškova korisnika inkubatora.
SISAČKI PODUZETNIK
800.000 Kn
Subvencioniranje kamata za kredite poduzetnika koji među zaposlenima imaju minimalno 50 posto Siščana.
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
GRADNJA OBJEKATA
IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOMPLEKSA GALDOVO
527.700 Kn
SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG
29.500.000 Kn
UGRADNJA DIZALA U ZGRADI OŠ IVANA KUKULJEVIĆA
590.000 Kn
REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE
1.600.000 Kn
REDOVNA DJELATNOST
FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI
48.000 Kn
MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK
400.000 Kn
NAZIV
(fašnik, hitna, zaštitari, razglas, smještaj, 8.mart, u srcu grada, dani kruha, dan grada, zamp, materijal, plakati, reklame, sajam cvijeća, reklame, božić, nova godina)
DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI
200.000 Kn
Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture
SOCIJALNA SKRB
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA
50.000 Kn
Usluge gradskih programa
350.000 Kn
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
160.000 Kn
Pučka kuhinja
493.805 Kn
Gradsko društvo Crvenog križa - javne ovlasti i redovna djelnost
168.162 Kn
Gradsko društvo Crvenog križa - služba traženja
600.000 Kn
Pomoć za ogrijev
SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI
50.000 Kn
Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju
1.050.000 Kn
Potpora obitelji za novorođeno dijete
2.200.000 Kn
Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene
152.000 Kn
Služba za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa
940.000 Kn
Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove
200.000 Kn
Jednokratna pomoć i posmrtna potpora
272.700 Kn
Programi Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisak
90.333 Kn
Tekuća pomoć za program "Dnevni boravak 3+2"
660.000 Kn
Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne
84.000 Kn
Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja
60.000 Kn
Ostale aktivnosti
90.000 Kn
Socijalna samoposluga GDCK
SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA
750.000 Kn
Udruge osoba s invaliditetom
100.000 Kn
Udruge socijalno-humanitarne djelatnosti
10.000 Kn
Ostale aktivnosti udruga
ZDRAVSTVENI PROGRAM
10.000 Kn
Potpora zdravstvenim ustanovama
90.000 Kn
Tekuće pomoći udrugama u zdravstvu
CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI
CIVILNO DRUŠTVO
DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA
5.000 Kn
Povjerenstvo za prevenciju Grada Siska
70.000 Kn
Godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje
150.000 Kn
Programi udruga civilnog društva
10.000 Kn
Ostale tekuće donacije udrugama
165.000 Kn
Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA
65.000 Kn
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
STIPENDIRANJE STUDENATA
1.215.000 Kn
NAZIV
GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE
10.000 Kn
Aktivnosti kojima se osigurava što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.
DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI
5.000 Kn
Grad Sisak osigurava stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za rad Dječjeg gradskog vijeća.
SAVJET MLADIH GRADA SISKA
5.000 Kn
Grad Sisak osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih Grada Siska.
SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA
154.000 Kn
ERASMUS PLUS PROJEKT
11.700 Kn
DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
10.697.390 Kn
NAZIV
MATERIJALNO POSLOVANJE
2.808.140 Kn
NAZIV
PROGRAM PREDŠKOLE
425.070 Kn
NAZIV
DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI
REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
11.788.520 Kn
NAZIV
MATERIJALNO POSLOVANJE
4.308.556 Kn
NAZIV
xxxx
PROGRAM PREDŠKOLE
294.924 Kn
NAZIV
xxxx
CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI
ERASMUS PLUS PROJEKAT
60.000 Kn
NAZIV
KULTURA
KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST
PROMIDŽBENI PROJEKTI
350.000 Kn
Kulturne manifestacije i programi
250.000 Kn
Ostale tekuće donacije
PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA
200.000 Kn
Kulturni amaterizam
GRADSKA GALERIJA STRIEGL
DJELATNOSTI U KULTURI
STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
619.000 Kn
NAZIV
MATERIJALNO POSLOVANJE
221.000 Kn
NAZIV
GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST
160.000 Kn
NAZIV
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE
2.500.000 Kn
Poslovni objekti - Kuća Striegl
230.000 Kn
Park skulptura Željezare Sisak
GRADSKI MUZEJ SISAK
DJELATNOSTI U KULTURI
MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
2.515.000 Kn
NAZIV
xxxx
MATERIJALNO POSLOVANJE
983.000 Kn
NAZIV
xxxx
IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST
420.000 Kn
NAZIV
xxxx
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
110.000 Kn
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sveti Kvirin
30.000 Kn
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Siscia insitu
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE
200.000 Kn
Poslovni objekti - Zgrada muzeja
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC
DJELATNOSTI U KULTURI
KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
4.236.812 Kn
NAZIV
xxxx
MATERIJALNO POSLOVANJE
922.773 Kn
NAZIV
xxxx
KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE
117.130 Kn
NAZIV
xxxx
IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE
65.500 Kn
NAZIV
xxxx
OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA
465.000 Kn
NAZIV
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE
32.000 Kn
NAZIV
xxxx
NAKLADNIŠTVO
26.000 Kn
NAZIV
DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE
DJELATNOSTI U KULTURI
MATERIJALNO POSLOVANJE
350.000 Kn
NAZIV
xxxx
STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
3.075.500 Kn
NAZIV
xxxx
MATERIJALNO POSLOVANJE
1.310.294 Kn
NAZIV
xxxx
GRADSKO KAZALIŠTE
743.000 Kn
NAZIV
xxxx
KREATIVNO UČILIŠTE
100.000 Kn
NAZIV
xxxx
FILMSKI CENTAR I KINO
212.000 Kn
NAZIV
xxxx
MEĐUNARODNA SURADNJA
10.000 Kn
NAZIV
xxxx
SPORT
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA
4.500.000 Kn
Tekuće donacije Zajednici športskih udruga grada Siska
Financiranje troškova natjecanja, putovanja i programe sisačkih sportskih klubova, članova Zajednice.
ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK
GRADNJA OBJEKATA
GRADNJA OBJEKATA
1.750.000 Kn
IZGRADNJA BAZENA
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
10.489.000 Kn
Športsko rekreacijska djelatnost
451.000 Kn
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
25.000 Kn
Sitni inventar
65.000 Kn
Službena radna i zaštitna odjeća i obuća
80.000 Kn
Usluge telefona, pošte i prijevoza
124.000 Kn
Usluge promidžbe i informiranja
460.000 Kn
Zakupnine i najamnine
185.000 Kn
Intelektualne i osobne usluge
200.000 Kn
Ostali građevinski objekti
280.000 Kn
Sportska i glazbena oprema
280.000 Kn
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
160.000 Kn
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
330.000 Kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000 Kn
Računalne usluge
15.000 Kn
Reprezentacija
30.000 Kn
Računala i računalna opema
1.000 Kn
Komunikacijska oprema
OSNOVNE ŠKOLE
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
5.600.000 Kn
NAZIV
xxxx
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
400.000 Kn
NAZIV
xxxx
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
1.155.000 Kn
NAZIV
xxxx
RUKOM POD RUKU
156.123 Kn
NAZIV
xxxx
ŠKOLSKA KUHINJA
ZDRAVI OBJED SVIMA
50.000 Kn
NAZIV
xxxx
HEALTHY MEAL STANDARD
2.000 Kn
NAZIV
xxxx
OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
224.200 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
5.120.000 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
429.400 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
20.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
36.000 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
221.864 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
300.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
214.137 Kn
RUKOM POD RUKU
ŠKOLSKA KUHINJA
237.304 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
50.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
10.000 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
33.103 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
1.080 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
321.000 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
6.594.000 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
767.440 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
20.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
63.615 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
975.852 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
17.600 Kn
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA
300.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
384.310 Kn
RUKOM POD RUKU
ŠKOLSKA KUHINJA
604.085 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
80.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
9.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
29.500 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
5.900 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA SELA
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
160.800 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
4.307.000 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
207.525 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
20.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
50.500 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
161.859 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
2.250 Kn
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA
110.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
207.268 Kn
RUKOM POD RUKU
5.000 Kn
STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO
ŠKOLSKA KUHINJA
113.240 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
40.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
9.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
13.600 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
600 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
361.400 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
6.850.000 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
22.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
55.500 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
524.200 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
2.000 Kn
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA
300.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
336.012 Kn
RUKOM POD RUKU
116.950 Kn
STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO
ŠKOLSKA KUHINJA
305.000 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
130.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
9.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
17.500 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
1.000 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
152.700 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
2.476.700 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
19.500 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
60.825 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
264.800 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
114.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
94.543 Kn
RUKOM POD RUKU
108.050 Kn
STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO
ŠKOLSKA KUHINJA
50.000 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
50.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
9.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
30.000 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
2.000 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
379.900 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
6.350.000 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
311.500 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
12.500 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
146.000 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
607.200 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
33.500 Kn
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA
460.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
436.059 Kn
RUKOM POD RUKU
116.950 Kn
STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO
ŠKOLSKA KUHINJA
178.750 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
270.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
9.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
34.000 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
2.000 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
448.200 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
7.988.000 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
386.000 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
20.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
76.950 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
216.600 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
5.000 Kn
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA
568.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
277.300 Kn
RUKOM POD RUKU
ŠKOLSKA KUHINJA
289.000 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
180.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
3.100 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
30.000 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
2.000 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
391.700 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
5.749.891 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
506.056 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
20.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
98.500 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
396.473 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
496.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
91.002 Kn
RUKOM POD RUKU
116.950 Kn
STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO
ŠKOLSKA KUHINJA
405.000 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
60.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
10.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
30.776 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
2.000 Kn
MEDNI DAN
OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
260.100 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
4.504.250 Kn
PLAĆE MZO
PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
184.600 Kn
PRODUŽENI BORAVAK
20.000 Kn
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
33.000 Kn
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
165.538 Kn
MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA
280.000 Kn
NABAVA UDŽBENIKA
285.753 Kn
RUKOM POD RUKU
ŠKOLSKA KUHINJA
217.000 Kn
ŠKOLSKA PREHRANA
90.000 Kn
ZDRAVI OBJED SVIMA
9.500 Kn
HEALTHY MEAL STANDARD
25.000 Kn
ŠKOLSKA SHEMA
1.520 Kn
MEDNI DAN
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
REDOVNA DJELATNOST
FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI
30.000 Kn
NAZIV
xxxx
PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE
GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA
150.000 Kn
Prometna dokumentacija
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, raskrižja i biciklističkih staza; izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa;
50.000 Kn
Katastarsko geodetske podloge i dokumentacija
Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje u katastru; obveze ažuriranja novih podataka iz katastra, eNekretnine, geodetske podloge za potrebe gradskih projekata i sl.
PROSTORNI PLANOVI
300.000 Kn
Prostorni planovi
Prostorni planovi i implementacija u GIS
UREĐENJE PROČELJA CENTRA GRADA
650.000 Kn
UREĐENJE PROČELJA CENTRA GRADA
ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
1.200.000 Kn
Zaštita kulturne baštine
Priprema i provođenje projekata zaštite kulturne baštine; izrada projektne dokumentacije za sanaciju građevina kulturne baštine
SPOMENIK ZASTAVA
200.000 Kn
Spomenik zastava
ZAŠTITA OKOLIŠA
180.000 Kn
Tematski projekti i programi zaštite okoliša
Ulaganja prema programima uređenja i zaštite okoliša; izrada dokumentacije vezane za zaštitu okoliša
60.000 Kn
Program gospodarenja otpadom
Zakonska obveza, donosi se svake godine.
30.000 Kn
Mjerenje i programi zaštite okoliša
Donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka; praćenje i izvještavanje o kvaliteti zraka
20.000 Kn
Kazne
Kazne vezane za smanjenje otpada prema uredbi
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
RAZVOJNI PROJEKTI
250.000 Kn
Intelektualne i osobne usluge
1.250.000 Kn
Razvojni projekti
Priprema i provedba razvojnih projekata, praćenje zakona i ishođenje akata za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata. Izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova te izrada niza potrebnih elaborata i podloga s ciljem pripreme i provedbe niza gradskih razvojnih projekata.
5.000 Kn
Naknade za legalizaciju gradskih objekata
Rješenja o naknadi
30.000 Kn
Projekti za legalizaciju Gradskih objekata
Izrada projektne dokumentacije